Vào trang "tài khoản" xem "danh sách đơn hàng" đã đặt

dsdonhang.jpg