B1: Vào trang tài khoản "click" vào "chỉnh sửa" thông tin đăng nhập
change-pass.jpg

B2: Gõ lại mật khẩu mới sau đó nhấn "Lưu"
change-pass1.jpg